user_mobilelogo

Čo je to CAPEX? Je to skratka anglických slov CAPital EXpenditure. Po slovensky jednoducho investičný plán.

Pokiaľ zjednodušene budeme vnímať výrobný podnik ako motor, tak investície sú nepochybne jeho mazacím olejom. Pokiaľ je oleja v motore málo, tak dochádza k rýchlemu opotrebovaniu častí motora, resp. k jeho havárii. Ale taktiež hrozí jeho poškodenie, pokiaľ je oleja priveľa.

Často čelíme na poľnohospodárskych podnikoch názorom, že investovať sa musí a to za každú cenu. Zatiaľ čo s prvou časťou predchádzajúcej vety sa dá len súhlasiť, druhú časť vnímame ako nesprávnu, ba priam pre podnik škodlivú.

Za roky našej praxe sme sa totiž x krát stretli s modernými, „nainvestovanými“ podnikmi, ktoré však stáli, neprodukovali  a v zásade boli nepredajnými. A keď, tak za cenu hlboko pod úrovňou investície!

Ako hlavné problémy vnímame:

  • absencia strategického plánu spoločnosti
  • absencia tvorby dlhodobých biznis plánov
  • absencia znalostí metodiky tvorby CAPEX
  • absencia znalostí vyhodnocovania efektívnosti dielčích častí CAPEX
  • a v neposlednej miere kritický pohľad pri identifikácii prínosov, resp. dodatočných nákladov pri vyhodnocovaní jednotlivých investícií

Každý podnik so svojim podnikateľským plánom je schopný generovať obmedzené množstvo voľných finančných zdrojov. Tieto zdroje slúžia na financovanie obnovy aktív, rozvoja aktív, ako aj samotné dividendy pre akcionárov.

Pokiaľ nie je investičný plán spracovaný odborne a hlavne zodpovedne môže sa stať, že:

  • podnik nebude generovať dostatočné zdroje na dlhovú službu, čím sa dostane do platobnej neschopnosti,
  • podnik minie zdroje na menej efektívne investície a nezostanú mu zdroje na obnovu aktív v budúcnosti,
  • podnik minie zdroje na menej efektívne investície a nezostanú mu zdroje na rýchlo návratné investície v budúcnosti,
  • pre akcionárov neostanú voľné zdroje na výplatu ich dividend

Pre banky a vlastníkov ponúkame svoje odborné kapacity na posudzovanie a oponentúru predložených CAPEX.

Pre poľnohospodárske podniky ponúkame odbornú asistenciu pri tvorbe CAPEX.