user_mobilelogo

Čo si pod týmto pojmom predstaviť ? Predovšetkým odstránenie prekážok v úžívaní a nakladaní s vlastníctvom pozemkov, scelenie do väčších racionálnejších tvarov, výlučné vlastníctvo bez spoluvlastníkov a prístup od existujúcej alebo navrhnutej komunikácie.

Jedná sa o proces riadený štátom a pod kontrolou štátneho orgánu v ktorom projektant pozemkových úprav v riešenom území navrhne nové racionálne usporiadanie pozemkov pre vlastníkov, obce, VÚC a správcov. Výhodou je, že sa aktívne komunikuje s vlastníkmi priamym pozývaním na prerokovania vo vybraných etapách projektu a počas celého projektu s volenými zástupcami vlastníkov, ktorých si volia priamo vlastníci pozemkov.  

Pozemkové úpravy môžu byť komplexné alebo jednoduché. Komplexné pozemkové úpravy okrem racionálneho usporiadania pozemkov riešia aj funkčnosť krajiny – návrh účelových komunikácii, protierózne zariadenia a opatrenia, protipovodňové zariadenia a opatrenia, meliorácie a závlahy, tvorbu krajiny a zabezpečenie ekologickej stability riešeného územia.

Jednoduché pozemkové úpravy sledujú predovšetkým vybraný cieľ toho kto oň žiada. Napr. nové usporiadanie pozemkov pre iné ako poľnohospodárske využitie, usporiadanie pozemkov v hospodárskom dvore a pod.

Kým komplexnú úpravu plne hradí štát, jednoduché pozemkové úpravy si platí ten, kto o ne žiada. Špeciálny prípad sú Obce, ktoré sa môžu uchádzať o spolufinancovanie  na jednoduché pozemkové úprava v lokalitách s marginalizovanými skupinami obyvateľov.

Jedna z hlavných výhod pre vlastníkov a obce je predovšetkým možnosť pripraviť pozemky podľa územného plánu a majetkoprávne usporiadať verejnoprospešné stavby ( miestne komunikácie, športoviská a pod. ) navrhnuté v územnom pláne. Tam kde územný plán obce nemajú, projektant v súčinnosti s obcou a zástupcami vlastníkov môže navrhnúť zóny aj pre iné ako poľnohospodárske využitie.  Čím sa vytvoria podmienky na budúce zhodnotenie pozemkov v týchto zónach.

Novým návrhom poľnohospodárskych a lesných pozemkov je vytvorený základný predpoklad na užívanie pozemkov pre začínajúcich farmárov, nakoľko zo zákona pozemkovou úpravou končia všetky nájomné zmluvy na pôvodné pozemky.

Možno si položíte otázku: "Kto bude na nových pozemkoch hospodáriť, keď vlastníci o to nemajú záujem? Načo to potom celé je?"

Odpoveď je jednoduchá a súvisí s užívateľmi. Pozemkovou úpravou tzv.komasáciou sa výrazne zjednoduší evidencia a tvorba nájomných zmlúv. To najhlavnejšie je asi ukončenie vydávanie náhradných pozemkov a doriešenie "restov z minulosti." Obce získajú prehľad o užívaní pozemkov, čím dokážu byť efektívnejšie vo výbere miestnych daní za pozemky.

Reálny dopad na vlastníkov v katastroch s vykonanou komplexnou úpravou je zvýšenie nájomného za pozemky, ako aj ceny pozemkov.

 

Ak chcete naplno využiť benefity, ktoré prinášajú pozemkové úpravy neváhajte nás kontaktovať.

 

VYBRANÉ  REFERENCIE:

  • Pozemkové úprav Dolný  Tisovník, okres Detva
  • Pozemkové úpravy Mojín, okres Rimavská Sobota
  • Pozemkové úpravy Chanava, okres Rimavská Sobota
  • Pozemkové úpravy Chrámec, okres Rimavská Sobota
  • Pozemkové úpravy Točnica, okres Lučenec
  • Pozemkové úpravy Jasenov, okres Humenné