user_mobilelogo

Biznis plán je nástrojom, ktorý transformuje strategický plán podniku a jeho víziu do konkrétnych krokov vyjadrených vo finančných a výrobných číselných veličinách. Je to nástroj, ktorý slúži:

 • vlastníkom na rýchle zorientovanie sa, aké kroky podniká manažment na zhodnotenie ich investícií
 • bankám ako podklad pre vyhodnocovanie rizík a príležitostí v prípade ich finančnej angažovanosti v danom podniku
 • manažérom ako nástroj na operatívne riadenie podniku, resp. jeho organizačných útvarov

Poľnohospodárske podniky vykazujú aj v oblasti tvorby biznis plánu veľké rezervy. Ako najčastejšie nedostatky sme identifikovali:

 • krátkodobé plánovanie – prevažne na ročnej báze, čo vzhľadom na veľkú zotrvačnosť procesov je nedostatočné
 • plánovanie nákladových položiek – podniky sa zamerajú len na plánovanie nákladov bez toho, aby sa zamysleli nad výnosovou stránkou plánu
 • plánujú sa výlučne finančné parametre – pričom sa zabúda na výrobné ukazovatele, ktoré ich zásadne ovplyvňujú
 • podceňovanie plánovania výšky variabilných nákladov vo vzťahu k rastúcim výnosom
 • absencia logických prepojení medzi parametrami biznis plánu – keď nie sú zrejmé dopady zmien jedných parametrov na nasledujúce, súvisiace parametre 
 • nadhodnocovanie výnosových a podhodnocovanie nákladových položiek
 • podcenenie špecifík poľnohospodárskej výroby – a to najmä v oblasti nedokončenej výroby a nerovnomernému odbytu poľnohospodárskej produkcie
 • objektívny dopad investičných aktivít na finančnú stabilitu subjektu
 • nevhodná štruktúra plánovacieho dokumentu – keď podniky plánujú prevažne v štruktúre štatutárnych výkazov bez toho aby sa dali identifikovať jednotlivé generované krycie príspevky
 • absencia plánovania cash –flow pre daný podnik
 • absencia dekompozície biznis plánov pre jednotlivé riadiace útvary – čím sa z biznis plánu stáva len formálny dokument
 • neprepojenie biznis plánu na reportingový systém

Takýto prístup vedie k tomu, že na konci hospodárskeho roka podniky čelia nemilým prekvapeniam vyplývajúcich z veľkých rozdielov medzi očakávaniami a realitou, čo vnáša do podnikania, ako aj atmosféry v podniku veľké neistoty, ako aj sťaženej identifikácii, ktoré ukazovatele viedli k prepadu hospodárskeho výsledku. 

Pre banky a vlastníkov ponúkame svoje odborné kapacity na posudzovanie a oponentúru predložených biznis plánov.

Pre poľnohospodárske podniky ponúkame odbornú asistenciu pri tvorbe biznis plánov.