user_mobilelogo

Vo svojej praxi sme sa nejeden raz stretli so situáciou, že podnikový manažment nepracuje s finančnými, alebo prevádzkovými dátami správne, alebo, čo je horšie, vôbec. V agrosektore je tento fenomén ešte vypuklejší.

Predstavme si posádku lietadla, ktorá má na svojej palube 100 pasažierov za ktorých nesie zodpovednosť, ktorá by nevedela správne interpretovať hodnoty, ktoré jej ukazujú palubné prístroje, alebo by ich jednoducho vypli, pretože ju vyrušujú. Neviem, kto by chcel byť v takomto lietadle pasažierom. Členovia družstva, akcionári, vlastníci podnikov sú práve takýto pasažieri a veria, že posádka, rozumejte manažment, dobre vie, kam lietadlo vedú.

Správne organizovaný reportingový systém, v tomto momente je jedno, či finančný, alebo výrobný, zabezpečuje:

 • Identifikáciu dát, ktoré sú pre daný podnik relevantné
 • Optimálne zhromažďovanie dát, vrátane ich archivácie
 • Efektívne spracovanie dát
 • Správnu formu výstupov pre rôzne úrovne v podniku, od bežných pracovníkov, cez manažment až po vlastníkov.
 • Pravidelné zaškoľovanie užívateľov týchto výstupov, aby vedeli správne s tými dátami pracovať.
 • Relevantné podklady pre spracovanie KPI´s (kľúčové výkonové indikátory) pre motivačný systém

 

Pokiaľ Vaša výrobná „palubná doska“ nefunguje, alebo nefunguje správne kontaktujte nás a spoločne nastavíme funkčný systém, ktorý Vaše lietadlo aj s posádkou bezpečne privedie do Vašej zvolenej destinácie.

Takmer každý podnikateľský subjekt v priebehu svojej existencie realizuje menší, či väčší projekt. Nemusí ísť vždy len o obstaranie technických kapacít, ale projekty sa môžu týkať aj zavádzania nových, inovatívnych postupov. Projekt môžeme považovať za úspešný, keď je realizovaný v plánovanom termíne, v plánovaných nákladoch, v obvyklej kvalite a samozrejme musí plniť svoj účel.

V našej praxi sa často stretávame s tým, že sponzori projektov podceňujú nielen fázu prípravy projektu, ale aj samotnú jeho realizáciu, resp. ukončovaciu etapu. Výsledkom sú následné dodatočné náklady, ktoré sú často krát neprimerané, nedodržané termíny, alebo znížená úžitková hodnota projektu.

Určite si nevieme predstaviť, že by sa o pacientov v nemocnici nestaral odborný zdravotnícky personál. Takisto je nemysliteľné, aby sa o zvieratá starali ľudia, ktorí nemajú dostatočnú odbornú erudíciu. Tak isto aj riadenie projektov má svoje špecifiká, ktoré si vyžadujú špeciálne postupy, nástroje a metodiky.

Dobre riadený projekt Vám v budúcnosti môže prinesie benefity vyplývajúce z jeho optimálnej realizácie a následnej spoľahlivej funkčnosti.

Ak uvažujete nad konkrétnym projektom a neviete ako na to, alebo sa chcete poradiť ako začať, neváhajte nás kontaktovať a náš tím profesionálov sa postará o Vašu spokojnosť.

 

VYBRANÉ REFERENCIE:

 • Riadenie projektu Výstavba výcvikového strediska vodičov pre MV SR
 • Presun výroby modroplesňových syrov NIVA z Hlohovca do Levíc bez výpadku dodávok
 • Príprava projektu pre obnovu zavlažovacieho systému pre SPD Veselé a PD Vrbové
 • Riadenie projektu na monitoring a vyhodnocovanie spotreby suroviny pri výrobe mliečnych výrobkov v Levických mliekarňach
 • Zmena organizácie výroby drvičov HARTL pre TRANZA Chrudim 
 • Príprava výstavby modernej mliečnej farmy pre Roľnícke družstvo Bzovík
 • Riadenie projektu implementácia informačného systému BarIs pre Levické mliekarne
 • Zavedenie systému monitoringu strojov, náradí a pracovných operácií KOMTES pre Slovenské farmárske, družstvo
 • Integrácia linky ultrafiltrácie a mikropartikulácie na spracovanie srvátky do výrobného procesu Levmilk
 • Riadenie projektu Výstavba kynologického strediska na výcvik služobných psov pre PZ SR
 • Riadenie projektu na zníženie strát pri výrobe porciovaných syrov pre Levické mliekarne
 • Zavedenie systému na zber dát pre energetický controlling pre SPD Veselé
 • Riadenie projektu na nasadenie elektronického monitoringu stavu elektrických ohradníkov na PD Bolešov

...a mnohé ďalšie.

 

 

 

 

Čo si pod týmto pojmom predstaviť ? Predovšetkým odstránenie prekážok v úžívaní a nakladaní s vlastníctvom pozemkov, scelenie do väčších racionálnejších tvarov, výlučné vlastníctvo bez spoluvlastníkov a prístup od existujúcej alebo navrhnutej komunikácie.

Jedná sa o proces riadený štátom a pod kontrolou štátneho orgánu v ktorom projektant pozemkových úprav v riešenom území navrhne nové racionálne usporiadanie pozemkov pre vlastníkov, obce, VÚC a správcov. Výhodou je, že sa aktívne komunikuje s vlastníkmi priamym pozývaním na prerokovania vo vybraných etapách projektu a počas celého projektu s volenými zástupcami vlastníkov, ktorých si volia priamo vlastníci pozemkov.  

Pozemkové úpravy môžu byť komplexné alebo jednoduché. Komplexné pozemkové úpravy okrem racionálneho usporiadania pozemkov riešia aj funkčnosť krajiny – návrh účelových komunikácii, protierózne zariadenia a opatrenia, protipovodňové zariadenia a opatrenia, meliorácie a závlahy, tvorbu krajiny a zabezpečenie ekologickej stability riešeného územia.

Jednoduché pozemkové úpravy sledujú predovšetkým vybraný cieľ toho kto oň žiada. Napr. nové usporiadanie pozemkov pre iné ako poľnohospodárske využitie, usporiadanie pozemkov v hospodárskom dvore a pod.

Kým komplexnú úpravu plne hradí štát, jednoduché pozemkové úpravy si platí ten, kto o ne žiada. Špeciálny prípad sú Obce, ktoré sa môžu uchádzať o spolufinancovanie  na jednoduché pozemkové úprava v lokalitách s marginalizovanými skupinami obyvateľov.

Jedna z hlavných výhod pre vlastníkov a obce je predovšetkým možnosť pripraviť pozemky podľa územného plánu a majetkoprávne usporiadať verejnoprospešné stavby ( miestne komunikácie, športoviská a pod. ) navrhnuté v územnom pláne. Tam kde územný plán obce nemajú, projektant v súčinnosti s obcou a zástupcami vlastníkov môže navrhnúť zóny aj pre iné ako poľnohospodárske využitie.  Čím sa vytvoria podmienky na budúce zhodnotenie pozemkov v týchto zónach.

Novým návrhom poľnohospodárskych a lesných pozemkov je vytvorený základný predpoklad na užívanie pozemkov pre začínajúcich farmárov, nakoľko zo zákona pozemkovou úpravou končia všetky nájomné zmluvy na pôvodné pozemky.

Možno si položíte otázku: "Kto bude na nových pozemkoch hospodáriť, keď vlastníci o to nemajú záujem? Načo to potom celé je?"

Odpoveď je jednoduchá a súvisí s užívateľmi. Pozemkovou úpravou tzv.komasáciou sa výrazne zjednoduší evidencia a tvorba nájomných zmlúv. To najhlavnejšie je asi ukončenie vydávanie náhradných pozemkov a doriešenie "restov z minulosti." Obce získajú prehľad o užívaní pozemkov, čím dokážu byť efektívnejšie vo výbere miestnych daní za pozemky.

Reálny dopad na vlastníkov v katastroch s vykonanou komplexnou úpravou je zvýšenie nájomného za pozemky, ako aj ceny pozemkov.

 

Ak chcete naplno využiť benefity, ktoré prinášajú pozemkové úpravy neváhajte nás kontaktovať.

 

VYBRANÉ  REFERENCIE:

 • Pozemkové úprav Dolný  Tisovník, okres Detva
 • Pozemkové úpravy Mojín, okres Rimavská Sobota
 • Pozemkové úpravy Chanava, okres Rimavská Sobota
 • Pozemkové úpravy Chrámec, okres Rimavská Sobota
 • Pozemkové úpravy Točnica, okres Lučenec
 • Pozemkové úpravy Jasenov, okres Humenné